Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z tej strony.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

- Internet Explorer
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Opera

Urządzenia mobilne:

- Android
- Safari
- Windows Phone
- Blackberry

Puck, dnia 31.12.2020 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku, ul. Majkowskiego 2,

 

te/fax. (58) 774-34-10 ogłasza przetarg nieograniczony na poniższe zadanie:

 

 

Remont elewacji zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi 18 budynków Spółdzielni w Pucku

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz warunki jakie powinni spełniać oferenci zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zainteresowani mogą zakupić materiały przetargowe w cenie 100,00 zł + VAT za specyfikację w siedzibie Spółdzielni.

 

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck, ul. Aleksandra Majkowskiego 2 (świetlica).

 

Przed przystąpieniem do przetargu najpóźniej do 19 stycznia 2021 r. należy wpłacić wadium na rachunek Spółdzielni Nr 54 1160 2202 0000 0000 6194 6651 w Banku Millennium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Zasady zwrotu lub utraty wadium określa specyfikacja przetargowa.

 

Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck, ul. Aleksandra Majkowskiego 2 (sekretariat) najpóźniej do 20 stycznia 2021 r. do godz. 8:30.

 

Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od jej złożenia.

 

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu udziela Prezes Zarządu pod nr tel (58) 774-34-10.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Prezes Zarządu

 

Adam Zażembłowski

 


Zawiadomienie o zmianie stawki,
dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach w Pucku

 

Odpady2020

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1579) Burmistrz Miasta Puck zawiadamia, że zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1, 2a i 3b oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 w zw. z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010) Rada Miasta Puck w dniu 28.11.2019 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na:

- tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale (kolor żółty pojemnika lub worków,

- szkło (kolor zielony pojemnika lub worka)

- makulatura ( kolor niebieski pojemnika lub worka)

- bioodpady (kolor brązowy pojemnika lub worka)

- zmieszanych odpadów komunalnych ( rozumianych jako odpady pozostałe po wydzielenia frakcji podlegającej selektywnej zbiórce, kolor czarny pojemnika lub worka ).


Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych począwszy od  01 stycznia 2020 r. są następujące:

     - 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

   - 23,50 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku budynku jednorodzinnego kompostującego odpady w kompostowniku przydomowym.

Powodem podniesienia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są zmiany w przepisach prawa ustanowionych przez rząd skutkujące istotnymi zmianami na rynku gospodarki odpadami m.in. wzrost kosztów składowania odpadów, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. „opłaty środowiskowej”, która z kwoty 140 zł za tonę w roku 2018, 170 zł w 2019 r. wzrosła do 270 zł w 2020 roku. Wzrosły również ceny za zagospodarowanie odpadów dyktowane przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK-i. Ponadto firmy odbierające od mieszkańców odpady zostały zobowiązane do szeregu kosztownych inwestycji, bez których nie mogłyby świadczyć usług, a to m.in. obligatoryjny monitoring terenów składowania odpadów czy operaty przeciwpożarowe. Zwiększyły się również koszty pracy, a zwiększona konsumpcja spowodowała wzrost ilości powstałych odpadów o ok 40%.

Zarówno Burmistrz Miasta Pucka jak i Rada Miasta Puck dołożyli wszelkich starań, aby zaproponowane stawki były jak najkorzystniejsze dla mieszkańców. Przesłanki, którymi kierowały się władze miasta przy podejmowaniu decyzji nt. nowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, odzwierciedlają obecną sytuację rynkową.  Zostały obliczone tak, aby pokryły faktyczne koszty odbioru odpadów.

Należy mieć na uwadze, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina/miasto ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Informujemy, że przypadku braku segregacji odpadów Urząd Miasta jest zobowiązany ustawowo do nałożenia na mieszkańców tzw. opłaty podwyższonej w wysokości:

    - 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Na dzień dzisiejszy brak nowych przetargów. Zapraszamy ponownie w późniejszym okresie.


W zwiazku z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-Co V2 (koronawirus) i w trosce o wspólne bezpieczeństwo Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do mieszkańców aby wszelkie sprawy, w miarę możliwości, realizować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.